aktuality

Časopis Solas vychádza už od roku 2008. Pridajte sa k jeho odberateľom.

crimag18z_u.jpg
PDF Vytlačiť E-mail


O občianskom združení Solas


Občianske združenie Solas je dobrovoľným, nepolitickým, neziskovým, záujmovým združením občanov. Je založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Sme registrovaní Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Registrácia vykonaná dňa 21.7.2008. Združenie je právnickou osobou.


Cieľom občianskeho združenia je šíriť zvesť evanjelia ukrižovaného a z mŕtvych vstalého Ježiša Krista. Budovať vo viere tých, ktorí veria v jeho meno a byť svetlom a svedectvom tým, ktorí hľadajú nádej a spásu pre svoje životy.


Sme z rôznych kresťanských spoločenstiev či zhromaždení, spojených však jednou vierou v Ježiša Krista a spasenia z milosti. Stručne by sme sa mohli charakterizovať nasledovne: sme kristocentrickí. Vyznávame vieru v Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, Božieho Syna, ktorí prišiel v ľudskom tele a svojou obeťou na kríži priniesol zmierenie a odpustenie hriechov tým, ktorí veria v neho.


Hlásime sa k tomu reformačnému odkazu, ktorý je spoločný a rovnaký pre všetkých, ktorí majú živú vieru v Ježiša Krista. Hlásime sa k odkazu, ktorý je zhrnutý v piatich „sola“:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú k chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.


Pomenovanie občianskeho združenia a rovnako aj pomenovanie časopisu, je vyskladané z týchto piatich reformačných „sola“ tak, ako je to zrejmé zo záhlavia každej tretej strany obálky časopisu (napr. prvého čísla).


Cieľom našej činnosti je:

  • šírenie biblických právd prostredníctvom tlače, televízie, rozhlasu, internetu, audio a video nahrávok a písomným stykom s čitateľmi a poslucháčmi;
  • šírenie, publikovanie a spoločenská osveta v oblasti Biblie, kresťanstva, apologetiky, kreacionizmu, inteligentného dizajnu a vzťahu vedy a viery v duchu kresťanskej morálky, etiky a kresťanského vedeckého svetonázoru.

Občianske združenie Solas ako nezisková organizácia nesleduje zárobkové ciele. Svoje služby poskytuje buď bezplatne, alebo bez zámeru vytvárania zisku. Rozsah činnosti združenia je limitovaný zdrojmi.


V súčasnosti ťažisko činnosti združenia Solas je vydávanie časopisu Solas, organizovanie konferencii a prednášok (seminárov) na témy súčasných vedeckých poznatkov a biblických vzťahov vedy a viery a publikačná činnosť prostredníctvom fyzických publikácií, web stránok združenia a osobných stránok autorov.