aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

zdr__A249309_un_09.jpg


Prajeme Vám, aby ste na týchto stránkach našli pre seba povzbudenie, potešenie, a aby stránky boli pre Vás požehnaním, prostriedkom duchovného rastu a budovania vo viere.Predstavujeme sa


Tak, ako píšeme o sebe v nasledujúcej položke hlavného menu o nás (O občianskom združení), tak aj naše stránky odrážajú vieru, ktorú vyznávame a ciele, o ktorých píšeme. Sme kristocentrickí a zvestujeme evanjelium Ježiša Krista. Ťažisko činnosti združenia Solas je vydávanie časopisu Solas (Predstavujeme Vám časopis Solas), organizovanie konferencií (konferencie Stvorenie a súčasná veda) a prednášok (seminárov) na témy súčasných vedeckých poznatkov a biblických vzťahov vedy a viery a publikačná činnosť prostredníctvom fyzických publikácií a web stránok (stránky združenia, stránky časopisu Solas, blog združenia – na adrese Blog Solas, a aj osobných web stránok členov združenia a autorov článkov – v Galérii autorov).