aktuality

Fotogalériu z konferencie "Stvorenie a súčasná veda" 2009 nájdete pod záložkou fotogaléria.

zrimag19z.jpg
PDF Vytlačiť E-mail


Podpora služby združenia a časopisu


Ako uvádzame na viacerých miestach, sme neziskové kresťanské občianske združenie. Naplnenie poslania a zámerov združenia je možné vďaka Vašej modlitebnej a finančnej podpore.


Nemáme sponzorov, ale všetka naša činnosť je hradená a finančne pokrytá z Vašich dobrovoľných darov a príspevkov – z príspevkov priateľov a sympatizantov združenia a čitateľov časopisu.


Časopis Solas je nepredajný, záujemcom ho zasielame bezplatne, a tak aj všetky náklady na jeho tvorbu, tlač, distribúciu a iné potrebné a nevyhnutné náklady a poštovné, hradíme len z dobrovoľných darov a finančných príspevkov.


Podporujte nás modlitebne, podporujte nás finančne.




Spôsob poskytnutia finančných darov


a. Prevodom z účtu na účet.


Svoje dobrovoľné finančné dary a príspevky na podporu činnosti združenia Solas a tvorbu a distribúciu časopisu Solas, môžete poukazovať na účty združenia. Potrebné údaje sú uvedené na našich web stránkach, v tiráži každého čísla a uvádzame ich aj tu:


Z územia Slovenska:

VÚB Žilina, číslo účtu: SK08 0200 0000 0024 8691 6455;


Zo zahraničia:

Číslo účtu v tvare IBAN: SK08 0200 0000 0024 8691 6455,

SWIFT: SUBASKBX; VÚB, Mlynské nivy 1, SK 829 90 Bratislava 25, Slovakia.


Z Českej republiky:

Poštovní spořitelna, číslo účtu: 247761864/0300



V kolónke správa pre prijímateľa uveďte: dar od a svoje plné meno.



b. Poštovým peňažným poukazom (prikladáme ho do výtlačkov poštových zásielok).




Poukázanie podielu 2 % z dane z príjmu za rok 2017


Na príjem 2 percent z dane z príjmu sme zriadení a zaregistrovaní „V Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb (NCRpo); registrované dňa 16. 10. 2017, číslo registrácie NCRpo 924/2017“. Zdaňovacie obdobie 2017 (rok príjmu 2% podielu zaplatenej dane 2018).


Údaje, ktoré potrebujete uviesť do Vášho daňového priznania – do oddielu „Údaje o prijímateľovi“:


• IČO: 42064619

• Právna forma: Občianske združenie


• Obchodné meno (názov): SOLAS

• Sídlo – ulica: Smreková

   Súpisné/orientačné číslo: 3093/11

• PSČ: 01007

• Obec: Žilina



Ak sami nepodávate daňové priznanie:


Potrebný formulár na poukázanie 2% z dane z príjmu vo forme editovateľného PDF sa nachádza v prílohe.

Formuláre „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE“ (vystavuje/potvrdzuje zamestnávateľ) a „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ spolu doručte/pošlite na daňový úrad.


 

Prílohy:


Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné DOC)


Predvyplnený formulár s údajmi o združení SOLAS (editovateľné PDF):

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%



Ďalšie iné nepredvyplnené tlačivá súvisiace s pokytnutím 2% dane z príjmu:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/




Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporovali a podporujete svojimi modlitbami a finančnými darmi. Vďaka vašim ochotným modlitbám a finančným príspevkom môže služba združenia v šírení evanjelia Ježiša Krista pokračovať.



S vďakou a v úcte a láske Kristovej


Vedenie združenia Solas